Lokal samverkansgrupp

Ledningsgrupp för lokal samverkan inom Örnsköldsviks kommuns geografiska område mellan kommunen, Landstinget Västernorrland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Polisen när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning.

Har till uppgift att

 • identifiera och besluta om prioriterade samverkansområden.
 • säkerställa att samordnad rehabilitering organiseras med utgångspunkt från en helhetssyn på varje individs behov och förmåga samt den totala samhällsnyttan.
 • initiera gemensamma insatser över sektorsgränser samt föreslå finansieringsformer.
 • ge samverkansuppdrag till tillfälliga projektgrupper samt aktivt följa upp och ta ställning till uppdragens resultat.
 • skapa motivation och legitimitet för samverkansarbetet i sina linje- organisationer.
 • ge förutsättningar för samverkan och skapa förändringar av styrsystem, uppföljningssystem och organisationsstruktur i linjeorganisationerna så att samarbete gynnas.
 • stimulera lokalt erfarenhetsutbyte och genomföra gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
 • informera och sprida kunskap om respektive myndighets uppdrag och verksamhet.
 • en gång per år planera och arrangera ett gemensamt samverkansseminarium.
 • ledningsgrupp för Personliga ombuden.
 • beredningsgrupp för Samordningsförbundet.
 • ansvara för att de i SocialKoLa fastställda länsöverenskommelserna kring missbruk och beroende, barn och unga samt psykisk ohälsa, implementeras i verksamheterna och vid behov upprättar och enas om lokala rutiner så att intentionerna i överenskommelserna får genomslag.

Prioriterade områden

 • Ungas etablering
 • Psykisk hälsa
 • Missbruk och beroende
 • Folkhälsa